POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ
Správcem Vašich osobních údajů je Vladimír Pleva-trade, se sídlem Na Klaudiánce 256/4 , 147 00 Praha 4, IČO 13146441 („Správce“).
Kontaktní údaje Správce: [email protected]


Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace oprávněného zájmu správce ve formě plnění smlouvy, vymáhání pohledávek z obchodních operací a – v případě dobrovolného souhlasu - provádění přímého marketingu vlastních výrobků nebo služeb.
Osobní údaje budou uložené v prostředí IT, což znamená, že pro zajištění bezpečnosti a řádného fungování IT systémů mohou být data dočasně uložena a zpracována, např. v bezpečnostních kopiích, jako součást testování IT systémů nebo postupů k odhalování nesrovnalostí nebo ochraně před zneužitím nebo útoky.
Příjemcem dat budou subjekty podporující Správce v oblasti IT služeb, dopravních služeb, mateřské, dceřiné a přidružené společnosti Kanlux s.r.o. a jeho stálí obchodní zástupci se sídlem na území členského státu Evropské unie, stejně jako právníci a auditoři.
Správce nemá v úmyslu přenášet údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.
Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení – po dobu nezbytnou pro plnění účetních nebo daňových závazků (po dobu jejich trvání) a po dobu nezbytnou pro vypršení nebo omezení všech nároků vyplývajících ze smlouvy a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely – až do odvolání souhlasu.
Máte právo na:
Vyžádání přístupu k údajům;
Vyžádání opravy svých údajů, pokud byly nesprávně uloženy nebo pokud byly změněny;
Vyžádání vymazání údajů, pokud odpadl právní základ pro jejich zpracování;
Vyžádání omezení zpracování, pokud podle Vašeho názoru není správná (po dobu, která Správci umožňuje zkontrolovat správnost údajů) nebo do doby, než bude přezkoumána vaše námitka nebo v případě, že správce již nepotřebuje vaše osobní údaje, ale potřebujete je k určení, pátrání nebo obhajobě nároků;
Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, pokud už nejsou nezbytné pro účely z oprávněných zájmů prováděných Správcem;
Podání stížnosti orgánu dozoru, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů porušuje zákon.
Poskytování údajů souvisejících s plněním smlouvy je dobrovolné, ale je nezbytné k plnění smlouvy. Poskytování údajů pro marketingové účely je dobrovolné.
Na základě Vašich osobních údajů nebudou učiněna žádná automatizovaná rozhodnutí, včetně profilování.
Po dokončení zpracování osobních údajů k původnímu účelu, nebudou údaje zpracovány pro žádný jiný účel.